Sulislav

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 1000 Kč.

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení
  pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
 5. nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je starší 80 let. Osvobození poplatku vznikne, pokud daná osoba dovrší 80 let v průběhu kalendářního roku.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.


POPLATEK ZA PSA

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa 100 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 50 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 100 Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Informace o poplatku z pobytu a poplatku za užívání veřejného prostranství jsou k dispozici na webových stránkách obce Sulislav v sekci Vyhlášky nebo
ve
Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.